. പത്താം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം (സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതികള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ളത്)

salary

salary

salary

salary

ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം (സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതികള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ളത്)