ഇനി മുതല് സര്ക്കാര് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് അവരവരുടെ സ്വത്തു വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടു ത്തുകയും വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും സേവന പുസ്തകത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുകയും വേണം . അനധികൃത സ്വത്തു വിവരങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയുടെ നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം കേരള ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് 2016 നവംബര് 15 ന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉത്തരവിന്റെ തിയതി മുതല് ഈ നിയമത്തിന് പ്രാബല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് 2016 നവംബര് 15 മുതല് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ച എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഈ നിയമം കര്ശനമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 


ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അതത് ഡിസ്ബേര്സിംഗ് ആഫീസര്മാരുടെ ചുമതലയാണ്.

സ്വത്തു വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പാര്ട്ട്-എ, പാര്ട്ട്-ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സര്ക്കാര് ഉത്തരവില് നിഷ്കര്ഷിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റെ ഫില്ലബിള് പി.ഡി.എഫ് ഫോര്മാറ്റില് ഡൗണ്ലോഡു ചെയ്യാം. 

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയില്‍ അന്‍പത് ശതമാനത്തില്‍ കുറയാതെ മാര്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ ഗ്രേഡും, ബി.എഡും ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത


                         
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, നോണ്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി അധ്യാപക നിയമനത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ പരീക്ഷയായ സെറ്റ് (സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) 2017 ഫിബ്രവരി 12ന് നടത്തും. പ്രോസ്‌പെക്ടസും, സിലബസും എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയില്‍ അന്‍പത് ശതമാനത്തില്‍ കുറയാതെ മാര്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ ഗ്രേഡും, ബി.എഡും ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവരെ ബി.എഡ് വേണമെന്ന നിബന്ധനയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല്‍.ടി.ടി.സി, ഡി.എച്ച്.ടി തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിങ് കോഴ്‌സുകള്‍ ബി.എഡിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം മാര്‍ക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയില്‍ ഒന്നുമാത്രം നേടിയവര്‍ക്ക് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാം. പി.ജി. ബിരുദം മാത്രം നേടിയവര്‍ ബി.എഡ് കോഴ്‌സ് അവസാന വര്‍ഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ ആയിരിക്കണം.
അവസാന വര്‍ഷ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബി.എഡ് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേല്‍ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന നിബന്ധന പ്രകാരം (ഒന്ന് & രണ്ട്) സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവര്‍ അവരുടെ പി.ജി / ബി.എഡ് പരീക്ഷ നിശ്ചിത യോഗ്യതയോടുകൂടി പാസായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കാത്തപക്ഷം അവരെ ആ ചാന്‍സില്‍ സെറ്റ് പരീക്ഷ പാസായതായി പരിഗണിക്കില്ല.
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍, സൈറ്റ് അക്‌സസ് കീ എന്നിവ അടങ്ങിയ കിറ്റുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും ഡിസംബര്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ 24 വരെ ലഭിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി ജനറല്‍ / ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ 750 രൂപയും എസ്.സി / എസ്.ടി / വി.എച്ച് / പി.എച്ച് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ 375 രൂപയും നല്‍കണം.
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവര്‍ ഇത് ലഭിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും ദേശസാത്കൃത ബാങ്കില്‍ നിന്നും എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഡി.ഡി.യും എസ്.സി / എസ്.ടി / വി.എച്ച് / പി.എച്ച് വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ 425 രൂപയുടെ ഡി.ഡി.യും സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ (31 cm x 25 cm) കവര്‍ സഹിതം ഡയറക്ടര്‍, എല്‍.ബി.എസ് സെന്റല്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 14 നകം ലഭിക്കത്തക്കവിധം അപേക്ഷിക്കണം.
എസ്.സി / എസ്.ടി / വി.എച്ച് / പി.എച്ച് വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ ഫീസ് ഇളവിനായി ജാതി/വിഭാഗം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (പകര്‍പ്പ്) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍, നിര്‍ബന്ധമായും എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം പ്രോസ്‌പെക്ടസിലുണ്ട്.
ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തശേഷം ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് തിരുവനന്തപുരം എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററില്‍ തപാലില്‍ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ് / നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ട.
ഒ.ബി.സി, നോണ്‍ക്രീമിലെയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ നോണ്‍ക്രീമിലെയര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (പകര്‍പ്പ്) (2015 ഡിസംബര്‍ 25 മുതല്‍ 2016 ഡിസംബര്‍ 24 വരെ പ്രാബല്യമുള്ളത്) അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം. സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകളുടെ വിശദവിവരം പ്രോസ്‌പെക്ടസില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ 24 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അന്നേദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായി പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.lbskerala.com

സെറ്റ് ഫിബ്രവരി 2017 ന്റെ അപേക്ഷാഫോം ലഭിക്കുന്ന ഹെഡ് പോസ്റ്റോഫീസുകള്‍: തിരുവനന്തപുരം ജി.പി.ഒ, പൂജപ്പുര, ആറ്റിങ്ങല്‍, നെയ്യാറ്റിന്‍കര, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, കരുനാഗപ്പള്ളി, പുനലൂര്‍, പത്തനംതിട്ട, അടൂര്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍, തിരുവല്ല, ആലപ്പുഴ, ചേര്‍ത്തല, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, വൈക്കം, പാല, തൊടുപുഴ, കട്ടപ്പന, എറണാകുളം, ആലുവ, കൊച്ചി, മൂവാറ്റുപുഴ, പെരുമ്പാവൂര്‍, ചാലക്കുടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, കുന്ദംകുളം, തൃശൂര്‍, വടക്കാഞ്ചേരി, ആലത്തൂര്‍, ഒലവക്കോട്, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി, പൊന്നാനി, തിരൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കോഴിക്കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, കല്‍പ്പറ്റ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍, തളിപ്പറമ്പ, തലശേരി.
</div>


  • സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം കരട് മാനദണ്ഡമായി
  • ഡിസംബര്‍ ആറിന് സംഘടനകളുമായി ചര്‍ച്ച
  • മാറ്റം ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളില്‍ മാത്രം
  • പ്രധാന മാനദണ്ഡം സീനിയോറിറ്റി
  • നടപടി ഓണ്‍ലൈനില്‍
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളില്‍ മാത്രമാക്കും. സ്‌കൂളുകളില്‍ ക്രമീകരണ സ്ഥലംമാറ്റം ജൂലായ്, ആഗസ്തില്‍ നടക്കും. സീനിയോറിറ്റിയായിരിക്കും സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡം.

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപംനല്‍കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കരടിലാണ് ഈ നിര്‍ദേശങ്ങളുള്ളത്. നിര്‍ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡിസംബര്‍ ആറിന് ചര്‍ച്ചനടത്തും. ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കും സ്ഥലംമാറ്റനടപടി.
ഇതിനായി ജീവനക്കാരുടെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കും. പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലാണെങ്കിലും ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരാളെ സ്ഥലംമാറ്റണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ബോധ്യമായാല്‍ അക്കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതു ചെയ്യാം.

പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

* പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് എല്ലാ വര്‍ഷവും മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. അടുത്ത പട്ടിക വരുംവരെ ഇതില്‍നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും മാറ്റം

* ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുക വകുപ്പു മേധാവി. ജില്ലാതലത്തിന് താഴെയുള്ള (സ്റ്റേഷന്‍) മാറ്റങ്ങള്‍ ജില്ല, താലൂക്ക് തല ഓഫീസര്‍മാര്‍

* അച്ചടക്കനടപടി, വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം, അനുകമ്പാര്‍ഹമായ കാരണങ്ങള്‍ എന്നിവയൊഴികെ മൂന്നു വര്‍ഷമാകാത്ത ജീവനക്കാരെ സാധാരണഗതിയില്‍ സ്ഥലംമാറ്റില്ല

* മൂന്നു വര്‍ഷത്തില്‍ക്കൂടുതല്‍ ഒരു ജീവനക്കാരനെയും ഒരേ സീറ്റില്‍, വിഭാഗത്തില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ചുരുങ്ങിയത് മറ്റു സീറ്റുകളിലേക്കെങ്കിലും മാറ്റും.

* ഓപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്ഥലംമാറ്റം. ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കാം

* സ്റ്റേഷന്‍ സീനിയോറിറ്റിയായിരിക്കും മാനദണ്ഡം. ഓപ്ഷനനുസരിച്ച് മാറ്റം കിട്ടുന്നവര്‍ അവിടെ മൂന്നു വര്‍ഷമെങ്കിലും ജോലിചെയ്യണം

* ഇങ്ങനെ മാറ്റം കിട്ടിയവര്‍ക്ക് അടുത്തവര്‍ഷം വീണ്ടും അപേക്ഷനല്‍കാം. എന്നാല്‍, ഓപ്പണ്‍ ഒഴിവുകളിലേക്കേ അവരെ പരിഗണിക്കൂ

*ഓപ്ഷന്‍ പ്രകാരമല്ലാത്ത മാറ്റം നിര്‍ബന്ധിത സ്ഥലംമാറ്റമായിരിക്കും. അവയുടെ കാലയളവ് ഒരു വര്‍ഷമാണ്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ജോലിചെയ്ത ദിവസമേ ഇതിന് കണക്കാക്കൂ

*സ്വന്തം ജില്ലയിലെ 15 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള സര്‍വീസ് ഒരേ സ്റ്റേഷന്‍ സര്‍വീസായി പരിഗണിക്കും

* ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് അതേ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കേഡറിലുമുള്ള സര്‍വീസ് കണക്കിലെടുക്കും

*വനിതാ ജീവനക്കാരെ കഴിയുന്നിടത്തോളം മലയോര ജില്ലകളിലുള്‍പ്പെടെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിയമിക്കില്ല

* ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ അവര്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്ന ജില്ലയില്‍ നിയമിക്കണം. അവര്‍ക്ക് പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം ജില്ലാതലത്തില്‍ നടത്താം

* വിരമിക്കാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം മാത്രമുള്ള ജീവനക്കാരെ മുന്‍ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ താത്പര്യമുള്ള സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിയമിക്കും

* ഭാര്യക്കും ഭര്‍ത്താവിനും ഒരേ സ്റ്റേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കഴിവതും സൗകര്യം ചെയ്യും

   സ്ഥലംമാറ്റത്തില്‍ പ്രത്യേക മുന്‍ഗണനയുള്ളവര്‍

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗം, അന്ധര്‍, അംഗപരിമിതര്‍, മൂകരും ബധിരരും, മാനസികവെല്ലുവിളി അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍, ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര്‍, മൂകരും ബധിരരുമായവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍, യുദ്ധത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്‍, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ഭാര്യ അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മക്കള്‍, വിധവകള്‍, വിഭാര്യര്‍, മിശ്രവിവാഹിതരായ ജീവനക്കാര്‍, കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത ജീവനക്കാര്‍, അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റ് അഥവാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, സൈനികസേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍, സൈനിക/അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാര്യ, ഭര്‍ത്താവ്, അച്ഛന്‍, അമ്മ, മക്കള്‍.   
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സപ്തംബറില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇപ്രൂവ്‌മെന്‍റ് പരീക്ഷയുടെ സ്‌കോറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

  www.results.kerala.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സ്‌കോറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. 

ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയവും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ എട്ട് വരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ നിശ്ചിത ഫീസൊടുക്കി അസ്സല്‍ ചെലാന്‍, വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോര്‍ ഷീറ്റ് സഹിതം അതാത് സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കണം. അപേക്ഷാ ഫോമുകളുടെ മാതൃക, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭിക്കും.

പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിന് പേപ്പറൊന്നിന് 500 രൂപയും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയും '0202-01-102-93-VHSE Fees' എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അടയ്ക്കണം.

ഉത്തരക്കടലാസ്സിന്റെ പകര്‍പ്പിന് പേപ്പറൊന്നിന് 300 രൂപ പ്രകാരം അടച്ച് ഒറിജിനല്‍ ചെലാന്‍ സഹിതം പരീക്ഷാ ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷിക്കണം.
സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (സമുന്നതി) സംസ്ഥാനത്തെ സംവരണേതര സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള് ‍ /ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിദ്യാസമുന്നതി - മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന സഹായ പദ്ധതി (2016-17) യുടെ കീഴില്‍ മെഡിക്കല്‍ ‍/ എന്‍ജിനീയറിങ് എന്‍ട്രന്‍സ്, ആള്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസസ് പരീക്ഷകള്‍ (മെയിന്‍സ്) എന്നിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായത്തിനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഡിസംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി. മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റാ ബാങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും

www.kswcfc.org


പ്രേമത്തിന്റെ പേരില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ഥികളെ പരസ്യമായി ശാസിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള്‍ മാതൃകാപരമായിരിക്കണമെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

ശിക്ഷകള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുകയും ചിലതെങ്കിലും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അച്ചടക്കരാഹിത്യവും എതിര്‍ലിംഗക്കാരുമായുള്ള സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളും പലപ്പോഴും സ്‌കൂളില്‍ പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും കര്‍ശനമായ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. തെറ്റുചെയ്ത വിദ്യാര്‍ഥികളെ പരസ്യമായി അസംബ്ലിയില്‍വച്ച് മാപ്പുപറയിക്കുക, ക്ലാസില്‍ സഹപാഠികളുടെ മുന്നില്‍വച്ച് ആക്ഷേപിക്കുക. സ്റ്റാഫ് റൂമില്‍ മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ മുന്നില്‍ പരസ്യമായി കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ശിക്ഷാനടപടികള്‍ പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്് സര്‍ക്കുലറില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കൗമാരകാലഘട്ടത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ അഭിമാന, ദുരഭിമാന, മിഥ്യാ ബോധങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. പരസ്യമായി, പ്രത്യേകിച്ച് എതിര്‍ലിംഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ മുന്നില്‍വച്ച് ശാസിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനുനേരേയുള്ള ആക്രമണമായി കാണണം. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ഇത്തരം ശാസനാരീതി ഉപേക്ഷിക്കണം.

അഭിമാനബോധത്തിന് ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കാതെയാണ് ശിക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം. 


വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകളെ പരസ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും തെറ്റുകളെ രഹസ്യമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

ശിക്ഷാനടപടി അധ്യാപകന്റെ ധാര്‍മ്മികബോധത്തെയും വിശകലനശേഷിയെയും പ്രശ്‌നത്തോടുള്ള സമീപനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.